Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016

Η μεταστροφή του Παύλου

1 Ο Σαύλος, ο οποίος εξακολουθούσε να πνέη απειλήν και φόνον εναντίων των μαθητών του Κυρίου, ήλθε εις τον αρχιερέα,
2 και του εζήτησε επιστολάς προς τας συναγωγάς της Δαμασκού, ώστε, εάν βρη ανθρώπους που ακολουθούσαν τον δρόμον αυτόν, άνδρας και γυναίκας, να τους φέρη δεμένους εις την Ιερουσαλήμ.
3 Αλλ’ ενώ, κατά την πορείαν του, επλησίαζε εις την Δαμασκόν, έξαφνα άστραψε γύρω του φως από τον ουρανόν.
4 Έπεσε εις την γην και άκουσε φωνήν να του λέγη, «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις;». Και είπε, «Ποιος είσαι Κύριε;».
5 Ο δε Κύριος είπε, «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον συ καταδιώκεις,
6 αλλά σήκω και έμπα εις την πόλιν και θα σου δηλωθή τι πρέπει να κάνης».
7 Οι άνδρες, που τον συνώδευαν, εστάθηκαν βουβοί, διότι άκουαν την φωνήν, αλλά δεν έβλεπαν κανένα.
8 Ο Σαύλος εσηκώθηκε από το έδαφος, αλλ’ αν και τα μάτια του ήσαν ανοικτά, δεν έβλεπε κανένα· γι’ αυτό τον κρατούσαν από το χέρι και το έφεραν εις την Δαμασκόν.
9 Επί τρεις ημέρας δεν έβλεπε και δεν έφαγε ούτε ήπιε.

Ο Σαύλος εις Δαμασκόν

10 Εις την Δαμασκόν υπήρχε κάποιος μαθητής, ονομαζόμενος Ανανίας, και είπε εις αυτόν ο Κύριος σε όραμα, «Ανανία», αυτός δε είπε, «Ιδού εγώ, Κύριε».
11 Τότε ο Κύριος του είπε, «Σήκω και πήγαινε εις την οδόν που ονομάζεται Ευθεία, εις το σπίτι του Ιούδα, και ζήτησε ένα ονομαζόμενον Σαύλον από την Ταρσόν·
12 διότι αυτός τώρα προσεύχεται και είδε σε όραμα άνδρα ονομαζόμενον Ανανίαν να μπαίνη και να βάζη το χέρι επάνω του δια να αναβλέψη».
13 Και ο Ανανίας απεκρίθη, «Κύριε, έχω ακούσει από πολλούς πόσο κακό έκανε ο άνθρωπος αυτός εις τους πιστούς σου εις την Ιερουσαλήμ.
14 Και είναι εδώ με εξουσίαν από τους αρχιερείς να συλλάβη όλους που επικαλούνται το όνομά σου».
15 Αλλ’ ο Κύριος του είπε, «Πήγαινε γιατί αυτός είναι όργανον εκλογής μου, δια να φέρη το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των Ισραηλιτών.
16 Εγώ ο ίδιος θα του δείξω όσα πρέπει να πάθη δια το όνομά μου».
17 Ο Ανανίας έφυγε και επήγε εις το σπίτι και, αφού έβαλε τα χέρια του σ’ αυτόν, είπε, «Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος, ο Ιησούς που σου εμφανίσθηκε εις τον δρόμον από τον οποίον ήλθες, με έστειλε δια να αναβλέψης και γεμίσης από Πνεύμα Άγιον».
18 Και αμέσως έπεσαν από τα μάτια του κάτι σαν λέπια και ενέβλεψε· ύστερα σηκώθηκε και βαπτίσθηκε.
19 Και αφού έφαγε, εδυνάμωσε. Έμεινε δε ο Σαύλος μερικές ημέρες με τους μαθητάς που ήσαν εις την Δαμασκόν
20 και αμέσως εις τας συναγωγάς εκήρυττε τον Ιησούν, ότι αυτός είναι ο Υιος του Θεού.
21 Και ήσαν κατάπληκτοι όλοι όσοι τον άκουαν και έλεγαν, «Δεν είναι αυτός που εξώντωσε εις την Ιερουσαλήμ εκείνους που επεκαλούντο το όνομα τούτο και ήλθε εδώ με σκοπόν να τους οδηγήση δεμένους εις τους αρχιερείς;».